فرصت های شغلی

قوانین و مقررات اداری جهت کلیه کارکنان

– رعایت اخلاق حرفه ای با بیماران، همراهان وسایر پرسنل
– آراستگی ظاهر ورعایت یونیفرم و استفاده از کارت شناسایی
– ورود وخروج به موقع طبق ساعت اداری و پرهیز از رفت و آمد های بی مورد بین بخش ها
– رعایت بهداشت فردی و دستورالعمل های کنترل عفونت
– رازداری واجتناب از شایعه پراکنی
– برخورد شایسته با ارباب رجوع وحفظ شان مراجعین و پاسخگویی مناسب
– حفظ حریم خصوصی ومحرمانه بودن اطلاعات بیماران وپرسنل
– نداشتن آرایش نامناسب وزیور آلات
– رعایت حق تقدم بیمار و همراهان در آسانسورها وراه پله ها
– رعایت سلسله مراتب اداری طبق چارت سازمانی
– عدم استفاده از تلفن همراه در طی ساعات کاری
– هماهنگی با سوپروایزر وقت و تکمیل دفتر پاس هنگام خروج از بیمارستان درصورت نیاز
– برخورد مناسب با سایر افراد و رعایت شرح وظایف
– اجتناب از دریافت هرگونه وجه از بیماران ، همراهان و پزشکان و عدم معرفی بیماران به سایر مراکز
– شرکت در کلاس های آموزشی
– رعایت خط مشی ها و دستورالعمل های مربوطه
– حفظ امکانات و تجهیزات بیمارستان و مصرف بهینه وسایل

جستجو در سایت