معرفی پزشکان

آقای مهندس امین هاشمی پور

مدیریت بیمارستان
و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس امین هاشمی پور

مدیریت بیمارستان
و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس امین هاشمی پور

مدیریت بیمارستان
و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس امین هاشمی پور

مدیریت بیمارستان
و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس امین هاشمی پور

مدیریت بیمارستان
و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس امین هاشمی پور

جراح عمومی

جستجو در سایت