en

زخم پاي ديابتي


انجمن دیابت واحد شرق تهران در تاریخ هفتم دی ماه سال هزار وسیصد ونود وشش باحضور جناب آقای دکتر رجب، جناب آقای دکتر کلباسی، جناب آقای دکتر نوبری، جناب آقای دکتر یوسفی ،جنای آقای دکتر نجفی، جناب آقای دکتر فلاحی، جناب آقای دکترنیکوسخن ،جناب آقای دکتر آبار ، جناب آقای دکتر فرجی، جناب آقای دکتر هزاوه ای، جناب آقای دکتر آشوری ، جناب آقای دکتر شریفی، جناب آقای دکتر بیگی،

جناب آقای دکتر شعاعی، جناب آقای دکتر    خسرویانی  سرکار خانم دکتر مرتضی پور ، سرکار خانم مولوی ،

سرکار خانم طهرانی ،سرکار خانم شهرازی ، سرکار خانم شیبانی ، سرکار خانم چراجی ، سرکار خانم دلجومنش ،

سرکار خانم برابری، سرکار خانم مظفری ، سرکار خانم یارندی ، سرکار خانم مهدوی، سرکار خانم گلشاهی ،

سرکار خانم علیرمضانی، سرکار خانم طهماسبی، سرکار خانم رحیمی وبیماران خانم شیرنژاد، آقای قلیزاده،

خانم قدیم نژاد، آقای جوینی، خانم حسینی، خانم سیفان، آقای غلامرضایی، خانم شیرحسینی  در بیمارستان تهرانپارس با تعیین اعضا هیئت  مدیره  واعضا بازرسی شروع به کار کرد.

جلسه آموزشی برای پرسنل بیمارستان روز پنج شنبه 17 اسفند نودو شش با حضورجناب آقای دکتر نیکو سخن ، جناب آقای دکتر یوسفی وسرکار خانم رجب کارشناس تغذیه در بیمارستان تهرانپارس برگزار گردید که 5  نفر از پزشکان بیمارستان و 40 نفر از کادر پرستاری بیمارستان تهرانپارس  در این جلسه حضور داشتند.

اولین جلسه آموزشی انجمن دیابت واحد شرق تهران برای بیماران در تاریخ 24 اسفند نود وشش باعنوان آشنایی با انواع دیابت با حضور جناب آقای دکتر یوسفی  متخصص غدد، سرکار خانم رفعتی کارشناس تغذیه  وآقای عبدالهی از شرکت نوونوردیسک در بیمارستان تهرانپارس برگزار گردید و18 نفر از بیماران در این جلسه حضور داشتند.

دومین جلسه آموزشی انجمن دیابت واحد شرق تهران برای بیماران در تاریخ 13 اردیبهشت نود وهفت با عنوان دیابت وروزه داری با حضور جناب آقای دکتر یوسفی  متخصص غدد،خانم دکتر باباخانی روانشناس وآقای رضایی در بیمارستان تهرانپارس برگزار گردیدو15 نفر از بیماران در این جلسه حضور داشتند.

سومین جلسه آموزشی انجمن دیابت واحد شرق تهران برای بیماران در تاریخ3 خرداد نود وهفت با عنوان روش های کنترل قندخون با حضور آقای عبداللهی از شرکت نوونوردیسک وباحضور 8نفر از بیماران تشکیل شد .

پنج شنبه های اول هرماه جلسات آموزشی انجمن دیابت برای بیماران  در بیمارستان تهرانپارس برگزار می گردد که اطلاع رسانی کلاس ها  وغربالگری  بیماران دیابتی در ایستگاه مترو تهرانپارس ، کلانتری تهرانپارس ، تره بار اشراق وشهرداری منطقه 4 انجام شده است

کنفرانس علمی یکروزه زخم پای دیابتی  برای کادر پزشکی وپرستاری با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم روز پنج شنبه 31 خرداد ماه در بیمارستان تهرانپارس به صورت رایگان برگزار شد.