en

تریاژ


تریاژ


تاریخچه تریاژ:

تریاژ نیز یکی از مفاهیمی است که برای اولین بار در زمان جنگ های بزرگ و کشور گشایانه ناپلئون بنا پارت و توسط بهترین جراح ارتش او یعنی دومینیک جان لری مورد استفاده قرار گرفت. تریاژ به معنای "مرتب کردن" "trier" تریاژ در لغت به معنای مرتب کردن یا الک کردن بوده و از واژه فرانسوی دسته بندی کردن، گرفته شده است.


تعریف تریاژ:
تریاژعبارت است از یک فرآیند انتخاب بیماران و تقسیم بندی آنها بر اساس فوریت نیاز به درمان است. تریاژ می تواند برای یک بیمار دربیمارستان، میدان جنگ ، و یا محل وقوع یک سانحه انجام گیرد.
تریاژ از اوایل سال 1900 در تعدادی از بخش های اورژانس شهر های شلوغ اجرا شد ولی تا اواسط قرن بعدی بطور وسیع به اجرا در نیامد  از آن به بعد بود که :
بخشهای اورژانس استاندارد با پزشکان اورژانش با وظایف مشخص به عنوان یک استاندارد بین المللی گردید.
تریاژ به عنوان یک قسمت مهم در بخشهای اورژانس و کاهش زمان انتظار برای معاینه و تشخیص سریع موقعیتهای پر خطر شناخته شد. 

که حاصل آن صرفه جویی در تعداد ویزیت، هزینه ها، طول درمان و نیروی کار می باشد.


مفهوم کلی:
تریاژ یک بررسی بالینی کوتاه جهت تعیین زمان و اولویت بندی در بیماران بخش اورژانش است.
این تصمیم گیری بر اساس ارزیابی کوتاه از بیمار و بررسی علائم حیاتی، ظاهر کلی بیمار، تاریخچه بیما ر ، نوع صدمه مغزی و وضعیت مغزی  در تریاژ صورت می گیرد.

نبایستی تریاژرا اشتباها بررسی همه جانبه طبی مورد نیاز برای همه مراجعه کنندگان حاضر در بخش های اورژانس در درمان یا ارزیابی تلقی نمود.


چرا باید بیماران را در بخش اورژانس تریاژ کرد؟
تریاژ یک سیستم مدیریت مخاطرات بالینی است که در سراسر جهان در بخش های اورژانس بیمارستانها  به کار گرفته می شود تا در مواقعی که نیازهای بالینی بیش از ظرفیت بخش هستند، بتوان  گردش بیماران در بخش را با اطمینان و ایمنی بالایی مدیریت نمود. به عبارت دیگر منظور از تریاژ، دسته بندی کردن بیماران بر حسب اولویت بیماریها و منابع موجود می باشد.

بهترین خدمات را در کمترین زمان در اختیار تک تک بیماران قرار دهیم.


دلایل تریاژ بیماران:
عدم تناسب منابع و نیازها
شلوغ شدن بخش

توضیح دادن شرایط و حدت و شدت آن برای بیمار در جهت افزایش رضایتمندی


اهداف تریاژبیماران:

شناسایی سریع بیماران
استقرار بیماران در مناسب ترین قسمت اورژانس
تسهیل جریان بیماران در بخش اورژانس
فراهم سازی ارزیابی های مستمر
دادن اطلاعات لازم به بیمار و همراهان او


سيستم ترياژ E.S.I
(Emergency Severity Index)

کليات:‌

در ساختار ترياژ ESI با عنوان يکي از روش هاي ترياژ 5 سطحي ، تقسيم بندي بيماران بر اساس دو معيار حدت بيماري و تسهيلات مورد نياز بيمار است که اولي با وجود يا عدم وجود عوامل تهديد کننده حيات و عضو ،‌وجود علائم خطير و همچنين علائم حياتي تعيين مي شود و دومي بر اساس تجربه پرستار و مقايسه بيمار موجود با موارد مشابه قبلي تعيين مي گردد.
در اين روش ابتدا پرستار ترياژ،‌بيمار را بر اساس شدت بيماري و وخامت حال وي ارزيابي مي کند. اگر شدت بيماري زياد نباشد يعني در صورت عدم وجود شرايط تهديد کننده حيات يا اندام و يا شرايط پرخطر (يعني سطوح 1و2 ترياژ) ، پرستار بر اساس تجربه هاي قبلي از ساير بيماران و آموزش هاي سيستم ترياژ ،‌با تخمين تسهيلات مورد نياز بيمار در بخش اورژانس ،‌بيمار را سطح بندي مي نمايد. لذا پرستار مسئول ترياژ ،‌علاوه بر آشنايي کامل با الگوريتم ،‌ بايد از تجربه کافي نيز برخوردار باشد. در نظر گرفتن تسهيلات مورد نياز بيمار در بخش اورژانس براي تعيين سطح بيمار خصوصيت ويژه سيستم ESI است.


چهار نقطه تصميم گيري درالگوريتم ESI :‌
 
نقطه تصميم گيري الف:‌
اولين سوالي که بايد از خود بپرسيد اين است:‌"آيا بيمار در حال مرگ است و يا نياز به اقدامات فوري نجات دهنده حيات دارد." در اين صورت بيمار در سطح 1    قرار مي گيرد.
 
نقطه تصميم گيري ب:‌
در اين مرحله از خود بپرسيد:‌"آيا بيمار نبايد منتظر بماند ." (شامل :علائم پرخطر، اختلال هوشياري ،‌درد يا ديسترس شديد ) که در اين صورت بيمار در سطح 2 قرار مي گيرد.
 
نقطه تصميم گيري ج:‌
در صورت عدم وجود شرايط الف و ب ،‌بايد تسهيلات مورد نياز بيمار در بخش اورژانس را تخمين بزنيد . نياز بيمار به 2 يا بيشتر از تسهيلات اورژانس در صورت عدم اختلال در علائم حياتي ،‌ وي را در سطح 3قرار مي دهد.
نياز به يکي از تسهيلات اورژانس ،‌او را در سطح 4و در صورتي که به هيچ کدام از تسهيلات اورژانس نياز ندارد وي را در سطح 5 قرار مي دهد.
 
نقطه تصميم گيري د:‌
در صورتي که تسهيلات مورد نياز بيمار طبق تعريف،‌2 و يا بيشتر باشد (سطح3) در اين مرحله بايد علائم حياتي بيمار جهت طبقه بندي در نظر گرفته شود. يعني در صورت وجود اختلال در علائم حياتي بيمار او را در سطح 2 قرار دهيد و در غير اينصورت بيمار در همان سطح 3 تقسيم بندي مي گردد.


آلگوریتم تریاژ ESI ویرایش چهارم