en

اورولوژینوع خدمت:

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای مرتبط با کلیه و مجاری ادراری و درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از پاراکلینیک از مراحل تشخیصی می باشد.

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریهای مرتبط با کلیه و مجاری ادراری را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند. 

- بیماریهای کلیوی (بیماریهای مادرزادی، سنگهای کلیوی، عفونت، پیوند،...) - بیماریهای مجاری ادراری (بیماریهای مادرزادی، تنگی مجاری ادراری، ...)- بیماریهای مقاربتی، بیماریهای پروستات، انواع تومورها و بدخیمی ها، ناتوانی در مسائل جنسی، انزال زودرس، نازایی در زمره این فیلد قرار می گیرند.