en

بیهوشی


تعریف و حیطه کاری:

برای انجام تمام اعمال جراحی نیاز است تا ابتدا بیمار بی درد شده و این بی دردی در تمام طول جراحی و تا حد امکان بعد از آن ادامه یابد. وظیفه انجام این مهم در غالب اوقات به عهده تیم آنستزی است. این تیم شامل متخصص آنستزی یا بیهوشی و دستیاران وی است.

متخصص بیهوشی یا Anesthesiologist یک پزشک است که دوره تخصصی را فرا گرفته است. متخصص بیهوشی مسئول بی درد کردن بیمار در اطاق عمل است. مراقبت از کارکرد منظم دستگاه قلبی عروقی و تنفس بیمار در حین عمل جراحی، تزریق خون و دیگر فرآورده های خونی در حین جراحی و در صورت لزوم، انجام اقدامانی برای بی درد کردن بیمار بعد از جراحی و مراقبت از بیمار در آی سی یو ( در صورتی که بعد از جراحی نیاز به بستری شدن بیمار در آی سی یو باشد) هم به عهده متخصص بیهوشی است. با این حال کار وی محدود به این نشده و دامنه وسیعتری را در بر میگیرد. دیگر فعالیت های یک متخصص بیهوشی عبارتست از

کنترل درد هایی که به علت بیماری های صعب العلاج ایجاد شده و متخصصین رشته های دیگر نمیتوانند آن درد را به خوبی کنترل کنند. این بیماران با مراجعه به کلینیک های درد با استفاده از روش هایی که عمدتا بر اساس فلج کردن موضعی اعصاب انقال دهنده حس درد کار میکنند با کمک متخصصین بیهوشی استفاده میکنند

مراقبت از بیماران بد حالی که در آی سی یو ICU بستری شده اند. کنترل این بیماران از لحاظ سیستم قلبی عروقی و تنفسی مشکل است و بعضی از این بیماران نیاز به دستگاه های تنفس مصنوعی و یا داروهای خاص دارند

احیا و مراقبت بسیار نزدیک و شدید از کسی که قلب وی از کارافتاده و در شرف مرگ است . به این عمل احیا یا Resuscitaton میگویند. وقتی در بیمارستان بیماری دچار ایست قلبی عروقی میشود متخصصین بیهوشی و دستیاران آنها با صلاحیت ترین افرادی هستند که سریعا به کمک وی رفته و سعی در کمک به بیمار در ادامه بقا میکنند