en

اعصاب و رواننوع خدمت:

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای روانی و درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از سی تی اسکن، نوار مغزی، ام آرآی جهت ردکردن علل طبی احتمالی ایجادکننده طیفی از مراحل تشخیصی می باشد.

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک و تستهای روانشناختی بیماریهای روانی را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

- تشخیص، کنترل و در برخی موارد درمان علایم و بیماریهای روانی همانند انواع اختلالات خلق، استرس، وسواس،اختلالات خواب، اعتیاد،...  از اهداف این قسمت است.