بیمه های طرف قرارداد

بیمه های پایه طرف قرارداد

ردیفبیمه
۱خدمات کارمندی
۲ایرانیان
۳سایر اقشار
۴نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

ردیف بیمه
۱ SOS
۲آتیه سازان
۳آرمان
۴آسیا
۵البرز
۶ایران
۷بانک تجارت
۸بانک توسعه صادرات
۹بانک رفاه کارگران
۱۰بانک سپه
۱۱بانک صادرات
۱۲بانک صنعت و معدن
۱۳بانک کشاورزی
۱۴بانک مرکزی
۱۵بانک مسکن
۱۶بانک ملت
۱۷بانک مهر ایران
۱۸بیمه کار آفرین
۱۹۱۵ خرداد
۲۰پارسیان
۲۱تجارت نو
۲۲دانا
۲۳دی
۲۴رازی
۲۵سامان
۲۶سرمد
۲۷سینا
۲۸شهرداری
۲۹صداو سیما
۳۰کانون وکلا
۳۱کوثر
۳۲ما
۳۲مجلس
۳۴معلم
۳۵ملت
۳۶میهن
۳۷نفت فلات قاره
۳۸نوین
۳۹هواپیمایی

 

جستجو در سایت