شنوایی سنجی

سنجش شنوایی بیمارستان فوق تخصصی تهرانپارس جهت تشخیص بیماری ها ، کنترل آن و پیگیری درمان به طور منظم آماده خدمت رسانی به بیماران است. اختلالات‌ شنوایی‌ عبارت از عدم‌ توانایی‌ شنیدن‌ است که منجر به کاهش شنوایی و یا ناشنوایی فرد می‌شود. زمانی که فرد دچار کاهش شنوایی است‌ می‌تواند با استفاده‌ از سمعک‌ کمبود شنوایی‌ خود را جبران‌ نماید. بنابراین ارزیابی‌ توانایی شنیدن‌ و یافتن محل‌ ضایعه‌ در گوش‌ خارجی‌، میانی‌، داخلی‌ و یا سیستم‌ مرکزی‌ از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود که‌ با انجام آزمایشات‌ مختلف‌ و بکارگیری تجهیزات ‌شنوایی سنجی انجام می‌شود. توانبخشی‌ شنوایی شامل‌ آموزش‌ لب‌ خوانی‌، زبان‌ اشاره‌، آموزش‌‌ پیشگیری‌ و مراقبت‌های‌ ویژه‌ می‌باشد.

 

در بخش سنجش شنوایی، خدمات تشخیصی و توانبخشی زیر ارائه می‌شود:

– سنجش شنوایی (ادیومتری و تمپانومتری)
– مشاوره سمعک
– آزمون‌های الکتروفیزیولوژی شامل OAE،ABR و …
– ارزیابی‌های تعادل

جستجو در سایت