برنامه های آموزشی عمومی

کلیه کلاس ها رایگان می باشد و شرکت جهت عموم آزاد است.
جهت ثبت نام و اطلاع از ساعت برگزاری کلاس ها با واحد آموزش، تلفن: ۹۴- ۷۷۸۸۴۶۸۸ داخلی ۱۱۴ خانم ناهید شیبانی سوپروایزر آموزشی هماهنگ کنید.

جستجو در سایت