ساعات ملاقات بیماران

ساعات ملاقات

* همه روزه ساعت ۱۶ الی ۱۷ (به جز بخش های ویژه)

– بدیهی است که ملاقات در بخش های ویژه فقط برای بستگان درجه اول بیمار می باشد.
– حضور افراد زیر ۱۴ سال جهت ملاقات در بیمارستان ممنوع است.

تردد افراد مجاز در ساعات غیر ملاقات فقط در صورت

* داشتن پرونده بستری
* اخذ برگه همراه از واحد پذیرش
* هماهنگی با سوپروایزر بالینی

(در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش در ساعات غیر ملاقات می بایست با تلفن موجود در واحد نگهبانی با بخش مورد نظر تماس گرفته و در صورت نیاز حضور همراه مراتب توسط مسئول بخش و کسب دستور از سوپروایزر بالینی به دفتر پرستاری اطلاعات منعکس و در نهایت با اخذ برگه همراه موقت به بخش هدایت گردد)

جستجو در سایت