ساعات ملاقات بیماران

ساعات ملاقات

* همه روزه ساعت ۱۴ الی ۱۶ (به جز بخش های ویژه)
* ساعت ملاقات بخش های ویژه CCU ،ICU و جراحی قلب و عروق از ساعت ۱۴ الی ۱۵

– بدیهی است که ملاقات در بخش های ویژه فقط برای بستگان درجه اول بیمار می باشد.
– حضور افراد زیر ۱۴ سال جهت ملاقات در بیمارستان ممنوع است.

تردد افراد مجاز در ساعات غیر ملاقات فقط در صورت

* داشتن پرونده بستری
* اخذ برگه همراه از واحد پذیرش
* هماهنگی با سوپروایزر بالینی

(در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش در ساعات غیر ملاقات می بایست با تلفن موجود در واحد نگهبانی با بخش مورد نظر تماس گرفته و در صورت نیاز حضور همراه مراتب توسط مسئول بخش و کسب دستور از سوپروایزر بالینی به دفتر پرستاری اطلاعات منعکس و در نهایت با اخذ برگه همراه موقت به بخش هدایت گردد)

شرح وظایف واحد نگهبانی بیمارستان

– تکریم ارباب رجوع و اجتناب از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی
– جوابگویی به مراجعین و راهنمایی و هدایت ایشان به مکان های درخواستی
– ممانعت از تردد بیش از یک نفر همراه به بخش جهت بستری، ترخیص بیمار، قبل و بعد از عمل جراحی با هماهنگی بخش
– ممانعت از ورود مراجعین غیر مجاز به بخش های بستری (اعتبار کارت همراه تا ساعت ۷ صبح می باشد)
– کلیه همراهان می بایست دارای کارت همراه و یا مجوز حضور باشند
– خروج بیماران بخش های بستری با لباس فرم، بدون مجوز بخش و یا بدون همراهی پرسنل درمانی با بیمار ممنوع می باشد
– کارت همراه در بخش های زنان و اطفال برای خانم ها و در بخش مردان برای آقایان صادر می شود و تردد و حضور آقایان به بخش خانم ها و بالعکس ممنوع می باشد بجز اتاق خصوصی و با هماهنگی مسئول بخش و سوپروایزر بالینی
– ممانعت از ورود ساک ها، وسایل حجیم، آتش زا و وسایل صوتی و تصویری، دوربین فیلمبرداری به بخش های بستری
– ممانعت از تجمع مراجعین و همکاران در موقعیت ورودی بخش ها و دیگر پست های نگهبانی
– تعامل و همکاری با مسئولین بخش ها، اطلاعات و پلیس مستقر در بیمارستان به جهت برقراری نظم و انضباط
– سرکشی مکرر به کلیه بخش ها و رفع مشکلات منجر به درگیری بامراجعه به پلیس پیشگیری مستقر در اورژانس بیمارستان
– تخلیه بخش ها و چک کارت همراه بیماران رأس ساعات مقرر
– حضور مستمر و فعال در ساعت ملاقات در بخش های بستری به جهت پیشگیری از سرقت، تکدی گری، دستفروشی و رسیدگی به درگیری های احتمالی
– کنترل درب اتاق های واحدهای اداری، رختکن ها و دستشویی ها در شیفت شب و روزهای تعطیل
– حضور در ساعات ملاقات در قسمت مربوط به بخشهای CCU ، ICU جهت کنترل حجم ملاقات کنندگان
– بازدید، ساک ها و وسایل حجیم و مشکوک
– ممانعت از خروج برانکارد، ویلچر و دیگر وسایل از درب های بیمارستان (بجز وسایل دارای مجوز خروج)

جستجو در سایت