گروه اورژانس

دکترفرشاد توسلی

پزشک عمومی

دکتر مهدی بابالوئی

پزشک عمومی

دکتر شهرام آریائی نژاد

پزشک عمومی

دکتر علی احمدیان

پزشک عمومی

دکتر شهناز احمدیان

پزشک عمومی

دکترعلی اصغر یکه زارع

پزشک عمومی

دکتر افسانه محمدی

پزشک عمومی

دکترویکتوریا کریمی

پزشک عمومی

دکتر مهدی کرمی

پزشک عمومی

جستجو در سایت